[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... หน้าสุดท้าย >> [28]

พิชชากรขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัย

ที่สมบูรณ์ แข็งแรง
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
พิชชากร พึ่งอบ
องค์การบริหารส่วนตำบล บางแก้ว
จังหวัด นครสวรรค์


นางกฤษณาขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
นางกฤษณา สุระดม
องค์การบริหารส่วนตำบล สระแก้ว
จังหวัด นครสวรรค์


ด.ช.อดิศักดิ์ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
ด.ช.อดิศักดิ์ สุระดม
องค์การบริหารส่วนตำบล สระแก้ว
จังหวัด นครสวรรค์


ทวีศักดิ์ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
ทวีศักดิ์ สุระดม
องค์การบริหารส่วนตำบล สระแก้ว
จังหวัด นครสวรรค์


ศิริกาญจน์ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
ศิริกาญจน์ กายะเสนา
องค์การบริหารส่วนตำบล ทุ่งทอง
จังหวัด นครสวรรค์


นายฤทธิรงค์ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
นายฤทธิรงค์ โต๊ะทับทิม
องค์การบริหารส่วนตำบล นครสวรรค์ตก
จังหวัด นครสวรรค์


ด.ช. รถาพรขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
ด.ช. รถาพร กลิ่นโตนด
องค์การบริหารส่วนตำบล ตาคลี
จังหวัด นครสวรรค์


นายอุดมขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
นายอุดม บุญทอง
องค์การบริหารส่วนตำบล แม่วงก์
จังหวัด นครสวรรค์


ภัทรพรขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัย

ที่สมบูรณ์ แข็งแรง
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
ภัทรพร จันอาส
องค์การบริหารส่วนตำบล ตากฟ้า
จังหวัด นครสวรรค์


ภ.ญ.วิภาดาขอพระองค์ทรงพระเกษมสำราญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
ภ.ญ.วิภาดา วงศ์นิสากร
องค์การบริหารส่วนตำบล เขาชายธง
จังหวัด นครสวรรค์


นางดาริสาขอพระองค์ทรงเป็นมิ่งขวัญปกเกล้า

ปวงชนชาวไทยตลอดไป
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
นางดาริสา วงศ์นิสากร
องค์การบริหารส่วนตำบล เขาชายธง
จังหวัด นครสวรรค์


นางสาวสุพัตราขอพระองค์ทรงเป็นมิ่งขวัญปกเกล้า

ปวงชนชาวไทยตลอดไป
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
นางสาวสุพัตรา เผือกแก้ว
องค์การบริหารส่วนตำบล มาบแก
จังหวัด นครสวรรค์


กัญญาขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
กัญญา แจ้งกระจ่าง
องค์การบริหารส่วนตำบล ตากฟ้า
จังหวัด นครสวรรค์


น.ส.นิตยาขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัย

ที่สมบูรณ์ แข็งแรง
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
น.ส.นิตยา ศรีสุขสาม และครอบครัว
องค์การบริหารส่วนตำบล มาบแก
จังหวัด นครสวรรค์


นางสาวณัชชาขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
นางสาวณัชชา ก๋าแก้ว
องค์การบริหารส่วนตำบล บางพระหลวง
จังหวัด นครสวรรค์


นางสาวณัชชาขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
นางสาวณัชชา ก๋าแก้ว
องค์การบริหารส่วนตำบล บางพระหลวง
จังหวัด นครสวรรค์


นายต่ายขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
นายต่าย อ่ำขัวญยืน
องค์การบริหารส่วนตำบล บางพระหลวง
จังหวัด นครสวรรค์


นายมงคลขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
นายมงคล อ่ำขัวญยืน
องค์การบริหารส่วนตำบล บางพระหลวง
จังหวัด นครสวรรค์


นางสนิมขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
นางสนิม ดำหมึก
องค์การบริหารส่วนตำบล บางพระหลวง
จังหวัด นครสวรรค์


นายบัณฑิตขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
นายบัณฑิต อ่ำขัวญยืน
องค์การบริหารส่วนตำบล บางพระหลวง
จังหวัด นครสวรรค์


เด็กหญิง ศัณษณ๊ย์ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
เด็กหญิง ศัณษณ๊ย์ แสงจันทร์
องค์การบริหารส่วนตำบล บางพระหลวง
จังหวัด นครสวรรค์


เด็กหญิง ธนพรขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
เด็กหญิง ธนพร สันเต๊ะ
องค์การบริหารส่วนตำบล บางพระหลวง
จังหวัด นครสวรรค์


นายจกรีขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
นายจกรี สันเต๊ะ
องค์การบริหารส่วนตำบล บางพระหลวง
จังหวัด นครสวรรค์


นายฉัตรชัยขอพระองค์ทรงเป็นมิ่งขวัญปกเกล้า

ปวงชนชาวไทยตลอดไป
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
นายฉัตรชัย สักดำ
องค์การบริหารส่วนตำบล นครสวรรค์ตก
จังหวัด นครสวรรค์


นางสาวสุนีย์ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
นางสาวสุนีย์ อ่ำขัวญยืน
องค์การบริหารส่วนตำบล บางพระหลวง
จังหวัด นครสวรรค์


นางสาวสุนีย์ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
นางสาวสุนีย์ อ่ำขัวญยืน
องค์การบริหารส่วนตำบล บางพระหลวง
จังหวัด นครสวรรค์

x
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
707
แสดงรายชื่อผู้ลงนามฯ
องค์การบริหารส่วนตำบล เขาชนกัน
ลงนามถวายพระพร
 
 
ใส่ได้ 32 อักษร
ใส่ได้ 32 อักษร